UNIT STRATEGIK TRANSFORMASI UNIVERSITI

  FUNGSI STRATEGIK TRANSFORMASI UNIVERSITI

  1. Menyelaras
  • Penyediaan strategik transformasi universiti fakulti/kampus.
  • Pelaksanaan dan pemantauan strategik fakulti/kampus.
  • Pembentukan inisiatif di peringkat fakulti/kampus. (RMKe-11 & MoU/MoA)
  • Pemantauan inisiatif melalui sistem UePMO.
  • Pengurusan maklumat strategik PTJ untuk disalurkan ke CSPI.
  • Aktiviti semakan keselarasan strategik tranformasi.
  1. Menjadi Perantara Bagi Hubungan Kerja CSPI Dan UPS PTJ.
  2. Menghadiri Mesyuarat Bersama CSPI Secara Berkala.
   
  HALA TUJU STRATEGIK TRANSFORMASI UNIVERSITI

  UiTM Cawangan Pulau Pinang telah memformulasikan matlamat dan halatuju strategik yang selari dengan UiTM Induk dan berdasarkan pada:

  1. Menyediakan kemudahan pengajaran dan pembelajaran yang terbaik kepada pelajar.
  2. Memberikan penekanan yang tinggi terhadap penyelidikan, pembangunan, perundingan dan pengkomersialan.
  3. Menyediakan infrastruktur dan infostruktur bagi menyokong proses pembelajaran, pengajaran, penyelidikan, pembangunan, perundingan dan pengkomersialan.
  4. Memberi sokongan kepada kakitangan akademik dan pentadbiran dari segi kerjaya (career development).
  5. Menjana kewangan yang lestari dari ‘Strategic Business Unit’ (SBU) dan dari sumber Universiti yang lain.
  6. Memperkukuhkan tahap kualiti dan sistem kewangan UiTM Cawangan Pulau Pinang.

  Tumpuan Kepada Hala Tuju Strategik PTJ

  1. Menyediakan kemudahan pengajaran dan pembelajaran yang terbaik kepada pelajar
  2. Memberikan penekanan yang serius terhadap penyelidikan, pembangunan, perundingan dan pengkomersialan terhadap kakitangan akademik
  3. Menyediakan infrastruktur dan infostruktur pembelajaran, pengajaran, penyelidikan, pembangunan, perundingan dan pengkomersialan
  4. Memberi sokongan kepada kakitangan akademik dan pentadbiran dari segi kerjaya (career development)
  5. Menambah baik sistem kewangan yang sedia ada bagi mengimbangi perbelanjaan dan pendapatan universiti
  6. Menjana sumber kewangan yang lestari melalui ‘Strategic Business Unit’ (SBU) melalui penjanaan pendapatan seperti perundingan, pengkomersialan, penyewaan harta, pengwujudan perniagaan jangka pendek dan jangka panjang.
  7. Menambahkan lagi jumlah Pensyarah yang mempunyai kelayakan Ph.D dan Profesional.

  Tujuan Penyediaan Dokumen Strategik Sebagai Sumber Rujukan Kepada PTJ dan Pemegang Taruh

  Suka dimaklumkan, tujuan dokumen ini disediakan adalah untuk dijadikan sebagai panduan kepada perancangan 5 tahun UiTM Cawangan Pulau Pinang (2016 – 2020). Sehubungan itu, dokumen ini juga mengambil kira perancangan ‘Core Business’ UiTMCPP iaitu pembelajaran & pengajaran yang dipacu oleh program program penyelidikan, pengkomersialan, inovasi, perundingan, penjanaan kewangan, infrastuktur, infostruktur, penambahbaikan kemudahan fasiliti, tadbir urus yang efisien, hal ehwal pelajar, keperluan industri, kebolehpasaran pelajar (student marketability) dan kebolehkerjaan pelajar (student employability). Dengan itu, keperluan dan kehendak pemegang taruh (stakeholders) menjadi asas kepada penyedian dokumen ini.

  Projek Keutamaan oleh Naib Canselor sehingga tahun 2020

  Naib Canselor menekankan projek keutamaan iaitu:

  • 50% Pensyarah Akademik yang berkelayakan ‘Doktor Falsafah’ atau setaraf
  • 17,000 Pelajar Pascasiswazah (2,500 Pelajar Antarabangsa)
  • 50% (jumlah) geran penyelidikan antarabangsa
  • Menempatkan UiTM didalam kelompok 300 “QS World Ranking”
  • 90% graduan yang berkerja (5% menceburi bidang keusahawanan)
  • Mencapai 85% Indeks kepuasan UiTM

  Pemimpin Yang Transformatif

  Seseorang pemimpin itu haruslah:

  • Mengunakan kaedah yang berwawasan untuk menuju kejayaan
  • Mempunyai minda keusahawanan
  • Mempunyai kebolehan mentransformasikan peluang kepada realiti
  • Berupaya memperkasakan sumber manusia
  • Mempunyai Pemikiran diluar dari batasnya “Thinking out of the box”
  • Mempunyai kebolehan untuk menyetarakan sumber manusia, kemudahan infrastruktur, infostruktur, sumber kewangan dan juga tadbir urus.

  Ruang Untuk Penambahbaikan

  Naib Canselor menyatakan bahawa UiTM harus menyedari bahawa terdapat banyak ruang yang memerlukan penambahbaikan seperti:

  • Deskripsi kerja yang lebih jelas dan meletak sumber manusia pada tempat yang betul
  • Latihan penambahbaikan kualiti pada setiap peringkat
  • Kesiapsiagaan pemimpin mendepani masa depan
  • Memprofilkan kakitangan akademik dan penjenamaan
  • Kepelbagain kemahiran dan kepelbagaian melakukan tugas
  • Kakitangan yang mempunyai pemikiran yang kompetitif

  Faktor Kejayaan UiTM Yang Utama

  Naib Canselor juga menyatakan kejayaan UiTM untuk masa depan berdasarkan beberapa faktor iaitu:

  • Visi dan Misi – Futuristik, Strategik dan Jelas
  • Tadbir Urus – Tadbir Urus dan akauntabiliti yang dilakukan bersama
  • Kakitangan dan pelajar yang berkualiti
  • Pembelajaran dan penyelidikan yang memberikan impak yang besar
  • Kelestarian kewangan
  • Reputasi antarabangsa – dikenali diperingkat antarabangsa dan penarafan antarabangsa
  • Pemimpin yang transformatif
   

  VISI

  Menjadikan UiTM sebuah universiti terkemuka dunia dalam bidang Sains, Teknologi, Kemanusiaan dan Keusahawanan

   

  MISI
  Menjuarai pembangunan Bumiputera profesional menerusi kurikulum terkehadapan dan penyelidikan berimpak. 

  FALSAFAH
  Setiap individu mampu mencapai kecemerlangan melalui pemindahan ilmu serta penerapan nilai-nilai murni agar menjadi
  graduan profesional yang berupaya mengembangkan ilmu dan membangunkan diri, masyarakat dan negara

   

  MOTTO
  Usaha, Taqwa, Mulia

  SLOGAN
  Menyerlah potensi, membentuk masa hadapan

  iDART - Adalah nilai individu yang perlu ada setiap warga


  NILAI                      DEFINISI


  Ilmu                        Pengetahuan tentang kebenaran yang diperolehi menerusi pembelajaran formal dan tidak formal bagi pemahaman,
                                  penghayatan dan perkongsian untuk meningkatkan martabat diri dan manfaat bersama.
  Disiplin                  Kemampuan mengawal diri dan mematuhi peraturan dalam melaksanakan tugasan.
  Amanah                 Bertanggungjawab melaksanakan tugas dengan jujur berdasarkan kepada kepercayaan yang diberi.
  Rajin                       Tekun dan teliti dalam melaksanakan tugas.
  Tanggungjawab    Melaksanakan tugas mengikut peraturan dan akauntabiliti atas setiap tindakan.

  ESI : 
  (Excellence, Synergy, Integrity) - adalah nilai kolektif bersama sebagai sebuah organisasi 

  Kecemerlangan     Mengamalkan piawaian kualiti dalaman berkaitan dengan keupayaan, kebolehan dan potensi diri supaya diiktiraf, dirujuk dan dihormati.
  Sinergi                     Membudayakan kebersamaan dan keterangkuman yang harmoni dan produktif bagi mencapai hasil berkualiti yang bermanfaat dan berimpak tinggi.
  Integriti                    Menghayati nilai-nilai murni melalui kesedaran, pematuhan dan tingkah laku diri secara berterusan untuk mencapai etika profesionalisme yang tinggi.

  OBJEKTIF

  1. Mempercepatkan akses kepada pendidikan tinggi.
  2. Menyediakan pendidikan bertaraf dunia.
  3. Menawarkan program akademik yang memenuhi keperluan pasaran, memacu pembangunan negara dan kemakmuran global.
  4. Menghasilkan graduan seimbang berciri keusahawanan yang mampu bersaing di peringkat global.
  5. Mempertingkatkan penghayatan nilai melalui program pengukuhan.
  6. Melestarikan kecemerlangan organisasi melalui tadbir urus yang efektif dan efisien.
  7. Menjuarai penyelidikan berimpak melalui ekosistem penyelidikan yang padu.
  8. Memperkasa jaringan strategik dengan alumni dan industri.
  9. Menyediakan ekosistem terkehadapan yang kondusif untuk kemajuan akademik.
  10. Mengawal sedia kewangan secara efektif ke arah kelestarian organisasi.

   

   

   

   

  preview

  UNIT BAHAGIAN 

   BIL BAHAGIAN  TANGGUNGJAWAB
  1.   Prof. Madya Dr. Kay Dora binti Abd Ghani  Penyelaras Unit Strategik Transformasi Universiti
  2.   Dr. Afaf Rozan binti Mohd Radzol  AJK Khas Unit Strategik Transformasi Universiti Kampus Pauh
  3.   En. Md Rasul bin Mohamad Noor  AJK Khas Unit Strategik Transformasi Universiti Kampus Pauh
  4.   En. Khairol Azhar bin Osman  AJK Khas Unit Strategik Transformasi Universiti Kampus Pauh
  5.   En. Qarem bin Mohamed Mustafa  AJK Khas Unit Strategik Transformasi Universiti Kampus Bertam
       
     KOORDINATOR KAMPUS  
   1.  En. Mohd Syafiq bin Othman  Penyelaras Unit Penjanaan
    2.   Pn. Noor Azila binti Ismail  Koordinator Unit Hal Ehwal Kurikulum (UHEK)
    3.   Dr. Nur'hidayah binti Che Ahmat  Koordinator Technical & Vocational Education & Training (TVET)
   4.  Pn. Wan Anisha binti Wan Mohammad  Penyelaras Insitute of Continuing Education & Proesional Studies (iCEPS)
    5.   Ts. Adi Izhar bin Che Ani  Koordinator Office of International Affairs (OIA)
    6.   Dr. Salina binti Alias  Koordinator Penerbitan
    7.   En. Nurulizwan bin Amir  Koordinator PRISMa
    8.   Dr. Iza Sazanita binti Isa  Penyelaras Penerbitan UiTM Press
    9.   Dr. Ainorkhilah binti Mahmood  Koordinator Research Management Unit (RMU)
  10.   Ir. Dr. Nor Azlan bin Othman  Koordinator Office of Industry, Community & Alumni (ICAN)
  11.   Dr. Suria binti Sulaiman  Koordinator Malaysian Academy of SME & Entrepreneurship Development (MASMED)
       
     AHLI JAWATANKUASA PERANCANGAN STRATEGIK  
     - BAHAGIAN-  
  1.   En. Azalan bin Mohd Radzi  AJK PS - Pendaftar
  2.   Pn. Nur Darina binti Abd Halim  AJK PS - Bendahari
  3.   En. Khairul Azmi bin Abdul Lazak  AJK PS - Bahagian Hal Ehwal Akademik (HEA)
  4.   Pn. Norziah binti Haji Daud  AJK PS - Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP)
  5.   Pn. Nurwahida binti Muhamad Pengiran  AJK PS - Bhgn. Penyelidikan, Jaringan Industri, Masyarakat & Alumni
  6.   Pn. Norhafidzah binti Mahdzir  AJK PS Bertam - Pendaftar
  7.   Pn. Noor Shahida binti Baharudin   AJK PS Bertam - Bendahari
  8.   En. Mohamad Farmee bin Saad  AJK PS Bertam - Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP)
  9.   Pn. Suratul Hazwani binti Hashim   AJK PS Bertam - Bahagian Hal Ehwal Akademik (HEA)
       
     - FAKULTI & JABATAN -   
  10.   Dr. Afaf Rozan binti Mohd Radzol  AJK PS - Fakulti Kejuruteraan Elektrik 
  11.   En. Mohd Samsuddin bin Abdul Hamid  AJK PS - Fakulti Kejuruteraan Awam
  12.   Pn. Noor Aniza binti Norrdin  AJK PS - Fakulti Kejuruteraan Mekanikal
  13.   Dr. Nor Aida binti Zubir  AJK PS - Fakulti Kejuruteraan Kimia
  14.   Pn. Irina binti Mohd Akhir  AJK PS - Fakulti Pengurusan Hotel & Pelancongan
  15.   Dr. Mohd Izani bin Othman  AJK PS - Fakulti Farmasi
  16.   En. Qarem bin Mohamed Mustafa  AJK PS - Fakulti Sains Kesihatan
  17.   Pn. Syahirah binti Ramli  AJK PS - Akademi Pengajian Bahasa (APB)
  18.   Dr. 'Imaaduddin bin Abdul Halim  AJK PS - Akademi Pengajian Islam Kontemporari (ACIS)
  19.   En. Mohd Haris Ridzuan Ooi bin Abdullah  AJK PS - Jabatan Sains Gunaan (JSG)
  20.   Pn. Mahanim binti Omar  AJK PS - Jabatan Sains, Komputer & Matematik (JSKM)
  21.   Pn. Noorsaliza binti Amin Nudin  AJK PS - Jabatan Pengurusan Perniaagaan (JPP)

   

   

   BIL AKTIVITI TARIKH
   1. Bengkel Perancangan Strategik UiTMCPP di Balik Pulau, TH Hotel Bayan Lepas Pulau Pinang  6-7 April 2019
    2.  Pra Bengkel Perancangan Strategik 2020 di Bilik Perdana 1, Aras 2, Blok Perdana UiTMCPP  05 Februari 2020 
   3. Jemputan ke Majlis Taklimat Perkongsian Pelan Strategik UiTM2025 di Dewan Kuliah 2, Blok Akademik UiTMCPP Kampus Bertam, Pulau Pinang  18 Februari 2020 
    4.  Bengkel Perancangan Strategik UiTMCPP 2020 di Bilik Mesyuarat Utama, Aras 1, Blok Pentadbiran UiTMCPP Kampus Bertam, Pulau Pinang  19-20 Februari 2020 
    5.  Mesyuarat Online Google Meet 'PS Visibility at Faculty'   23 Julai 2020  
     6.   Majlis Apresiasi Bagi Penulis Anugerah Kualiti Naib Canselor (AKNC), AJK Perancangan Strategik & Myra Team UiTMCPP 2019   05 Ogos 2020  
    7.  Mesyuarat Pembentangan Pelaporan Pencapaian Prestasi Kampus UiTMCPP bagi Suku Ketiga Tahun 2020  21 Oktober 2020 
    8.  Roadshow BTU & Sesi Perbincangan Bersama Bahagian Transformasi Universiti UiTM, Bilik Perdana 1, Aras 2,
  Blok Perdana UiTMCPP
  11 Januari 2021 
     9.   Bengkel Pra-Perancangan Strategik 2021 UiTMCPP, Bilik Perdana 1, Aras 2, Blok Perdana UiTMCPP 12 Januari 2021 
  10.  Bengkel Pra-Perancangan Strategik (PS) 2021 UiTMCPP secara dalam talian di platform Google Meet 13 Januari 2021 
  11.  Bengkel Perancangan Strategik UiTMCPP 2021 (Kampus), Bilik Mesyuarat Tingkat 9, Blok Perdana dan di platform Google Meet 04 Februari 2021
  12.  Bengkel Perancangan Strategik UiTMCPP 2021 (Fakulti & Jabatan), secara dalam talian di platform Google Meet 23-24 Februari 2021 
  13.  Mesyuarat Pra-Pembentangan Pencapaian Universiti (Sukuan Pertama) Tahun 2021, Bilik Mesyuarat Tingkat 9, Blok Perdana dan di platform Google Meet 15 April 2021 
  14.  Mesyuarat Pembentangan Pencapaian Universiti (Suku Pertama) Tahun 2021 UiTM Bersama Bahagian Transformasi Universiti (BTU) Shah Alam. 27 April 2021
  15.  Sesi Mesyuarat Khas Bersama AJK PS Fakulti/Jabatan & Koordinator/Owner PI UiTMCPP, secara dalam talian di platorm Google Meet 03 Jun 2021
   16.  Program "Jerayawara Perancangan Strategik Transformasi Universiti (PSTU) Universiti Teknologi MARA Cawangan Pulau Pinang" secara dalam talian di platform Microsoft Team dan saluran media rasmi Youtube UiTMCPP 16 Jun 2021
   17.  Taklimat Penyelaras Perancangan Strategik USTU Bersama KPP & Koordinator LI Fakulti Kejuruteraan Mekanikal & Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan secara dalam talian di platform Microsoft Team Event. 14 Julai 2021 (Pagi)
  18. Taklimat Penyelaras Perancangan Strategik USTU Bersama Warga UiTMCPP Kampus Bertam, secara dalam talian di platform Microsoft Team Event. 14 Julai 2021 (Petang)
   19.  Mesyuarat Pra-Pembentangan Pencapaian Universiti (Suku Kedua) Tahun 2021, Bilik Mesyuarat Tingkat 9, Blok Perdana dan di platform Google Meet 3 Ogos 2021 (Petang)
  20.  Mesyuarat Pembentangan Pencapaian Universiti (Suku Kedua) Tahun 2021 UiTM Bersama Bahagian Transformasi Universiti (BTU) Shah Alam. 5 Ogos 2021 (Pagi) 
       

   

   Muat Turun​
   BIL. 
  RUJUKAN  
   1. Amanat Rektor UiTM Cawangan Pulau Pinang Tahun 2021   Muat Turun 
   2. A Glimpse Introduction of Bahagian Transformasi Universiti  Muat Turun
   3. eBook UiTM 2025 Strategic Plan   Muat Turun
   4. UiTM Quick Review of Strategic Plan 2025  Muat Turun
   5. Reference of Performance Indicators (PI) & Operation Definition (DO)  Muat Turun
   6. PI's Ownership for UiTM Penang Branch   Muat Turun  
       
   BIL.  BORANG   
    1.  
  Borang A - Pelan Perancangan Strategik & Pelan Tindakan   Muat Turun 
  2. Borang D - Penilaian & Pelaporan Akhir  Muat Turun
         
   BIL. TEMPLATE  
  1.  Presentation Template Strategic Action Plan (SAP) 2021 Muat Turun
   2.   Presentation Template For Quarterly Achievement 2021     Muat Turun    
       
     PELAPORAN PENCAPAIAN INDEKS PRESTASI PELAN STRATEGIK UiTMCPP BAGI TAHUN 2021  
   BIL.  LAPORAN DATA UEPMO BULANAN TAHUN 2021  
  1.   Pencapaian PI Bulan Januari (Fasa 1) Muat Turun
  2.   Pencapaian PI Bulan Februari (Fasa 2)  Muat Turun 
  3.   Pencapaian PI Bulan Mac (Fasa 3) Muat Turun
  4.   Pencapaian PI Bulan April (Fasa 4)  Muat Turun 
  5.   Pencapaian PI Bulan Mei (Fasa 5)  Muat Turun 
  6.   Pencapaian PI Bulan Jun (Fasa 6)  Muat Turun 
  7.   Pencapaian PI Bulan Julai (Fasa 7)  Muat Turun 
  8.   Pencapaian PI Bulan Ogos (Fasa 8)  Muat Turun 
  9.   Pencapaian PI Bulan September (Fasa 9)  Muat Turun 
  10.   Pencapaian PI Bulan Oktober (Fasa 10)  Muat Turun 
  11.   Pencapaian PI Bulan November (Fasa 11)  Muat Turun 
  12.  Pencapaian PI Bulan Disember (Fasa 12)  Muat Turun 
       
   BIL.  SLAID PEMBENTANGAN PENCAPAIAN PI UiTMCPP TAHUN 2021  
  1.   Laporan Pembentangan Fasa 1 Muat Turun 
  2.   Laporan Pembentangan Fasa 2 Muat Turun 
  3.   Laporan Pembentangan Fasa 3 Muat Turun 
  4.   Laporan Pembentangan Fasa 4 Muat Turun 
  5.   Laporan Pembentangan Fasa 5 Muat Turun 
  6.   Laporan Pembentangan Fasa 6 Muat Turun
  7.   Laporan Pembentangan Fasa 7 Muat Turun 
  8.   Laporan Pembentangan Fasa 8 Muat Turun 
  9.   Laporan Pembentangan Fasa 9 Muat Turun 
  10.   Laporan Pembentangan Fasa 10 Muat Turun 
  11.   Laporan Pembentangan Fasa 11 Muat Turun 
  12.   Laporan Pembentangan Fasa 12 Muat Turun 
       
  BIL NAMA JAWATAN TALIAN PEJABAT
  1 Prof. Madya Ts. Dr. Kay Dora Abd. Ghani Penyelaras Perancangan Strategik Transformasi Universiti (USTU) 04 - 382 2575 / 3515
  2 Nor Dalila Ahmad Pembantu Tadbir 04 - 382 2898

  Faks : 04-382 2776 / 04-382 3515
  e-Mel Rasmi : strategiktransformasipenang@uitm.edu.my

  Today

  Users  
  Sessions  
  Pageviews  

  *Data source: Google Analytics

  Universiti Teknologi MARA(UiTM)
  Cawangan Pulau Pinang Kampus Permatang Pauh
  13500 Permatang Pauh
  Pulau Pinang

  General Inquiry:
  Unit Komunikasi Korporat, UiTM Cawangan Pulau Pinang

  Website Inquiry:
  korporatpenang@uitm.edu.my

  Tel: +6 (04) 382 2888/3598
  Faks: +6 (04) 382 2776