BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK

 Bahagian Hal Ehwal Akademik bertanggungjawab untuk menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran program-program akademik di UiTM Pulau Pinang.

 • Mengurus dan menyediakan kemudahan pengajaran dan pembelajaran
 • Menyediakan dan memberi khidmat sokongan untuk membantu melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran
 • Menguruskan sistem rekod pelajar, peperiksaan serta urusan-urusan akademik yang berkaitan – maklumat pengajian pelajar serta urusan staf akademik
 

VISI

Melaksanakan aktiviti akademik yang berteraskan kecemerlangan bagi melahirkan graduan yang berdaya saing global dan beretika
 

MISI

Memberi khidmat profesional kepada program-program yang ditawarkan di UiTM Pulau Pinang bagi melahirkan generasi profesional bumiputera yang berilmu, berinovatif, beriltizam, bertaqwa serta berdaya saing yang berlandaskan nilai-nilai murni dan beretika keprofesional dan mampu menerajui pembangunan negara.
 
 

OBJEKTIF

 
 • Menjadi nadi penggerak UiTM Pulau Pinang ke arah melahirkan graduan profesional yang unggul, bertaqwa, beritizam dan berdaya saing
 • Menyelaraskan program akademik dan enrolmen pelajar sejajar dengan pembangunan kampus
 • Menyediakan pengurusan akademik yang cekap dan berkesan agar program akademik dapat berjalan dengan lancar
 • Mewujudkan suasana yang harmoni, ceria dan mengurus secara profesional dalam melaksanakan program dan perkhidmatan yang berkesan berasaskan teknologi terkini bagi mengekalkan kualiti pembelajaran yang berterusan.
 

PIAGAM PELANGGAN

Bahagian Hal Ehwal Akademik berjanji untuk berusaha memastikan pelanggan-pelanggan kami yang terdiri dari para pelajar, pensyarah, ibubapa, industri dan masyarakat memperolehi impak yang maksimum
 
Pelajar
 
 • Memastikan pendaftaran pelajar dan peperiksaan diuruskan dengan tepat mengikut jadual pada setiap semester
 • Menyediakan surat-surat pengenalan diri untuk tujuan penyelidikan dan tugasan disediakan dengan tepat tidak lewat tiga hari dari tempoh permohonan
 

Staf Unit dan Bahagian

 • Menyediakan perkhidmatan percetakan bahan ujian 3 hari dari tarikh permohonan
 • Menguruskan rekod dan maklumat akademik dengan cekap, tepat dan kemas
 • Memberikan kerjasama sepenuhnya kepada unit dan bahagian dalam perlaksanaan tugas dan tanggungjawab
 

Ibubapa dan Industri

 • Menghasilkan graduan yang berketrampilan sesuai dengan kehendak industri dan Negara
 • Memberi khidmat nasihat mengenai pengambilan pelajar, program, prospek program dan kerjaya
 • Menganjur dan mengendalikan kursus seminar dan konvokesyen secara proaktif dan reaktif
 • Melatih para pelajar dengan senario sebenar di alam pekerjaan berdisiplin, berkemahiran tinggi, profesional, berhemah tinggi serta mampu menjadi agen perubahan dalam organisasi dan industri
 

 

FUNGSI UTAMA BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK

Pengurusan Rekod Pelajar

 • Mengemaskini maklumat dalam fail peribadi pelajar dari sistem iSIS
 • Menyimpan maklumat pelajar/fail peribadi pelajar

Pengurusan Kursus dan Pelajar

 • Menguruskan pendaftaran pelajar setiap semester, menyediakan senarai kursus dan kelas.

Pengurusan Peperiksaan

 • Menyediakan bilik peperiksaan
 • Membuat hebahan maklumat dan peraturan peperiksaan kepada pelajar dan pensyarah
 • Menyedia dan mengedar jadual jadual waktu peperiksaan dan pengawasan peperiksaan
 • Mengurus jadual peperiksaan
 • Menyediakan keperluan dan kelengkapan peperiksaan
 • Mengurus kertas soalan
 • Memproses keputusan peperiksaan
 

Pengurusan Pembelajaran dan Pengajaran

 • Menyedia dan mengedar jadual waktu kuliah kepada pensyarah dan pelajar
 • Memberi latihan kemahiran menggunakan alat bantuan mengajar yang disediakan
 • Mengurus maklumbalas dan penilaian pengajaran.

Jaminan Kualiti

 • Penambahbaikan proses kerja dan dokumentasi 5s dan Kumpulan Inovatif dan Kreatif
 • Perkhidmatan dan kepuasan pelanggan
 

Latihan dan Penilaian Pengajaran

 • Menguruskan pendaftaran pelajar setiap semester
 • Mengurus audit pengajaran
 • Mengedarkan maklumbalas pelajar
 

Sekretariat

 • Urusetia kepada jawatankuasa berkaitan dengan Hal Ehwal Akademik.
 

 

 

KETUA BAHAGIAN 

 BIL BAHAGIAN  KETUA BAHAGIAN
1. KETUA JABATAN PROF. MADYA Ir. Ts. DR. HAJAH SITI NORAINI BINTI SULAIMAN
2. KETUA UNIT PENTADBIRAN DAN UNIT REKOD TUAN AHMAD SYAHMI B TUAN MOHD ROSLI
3. KETUA UNIT PEPERIKSAAN DAN UNIT PENERBITAN ENCIK MUHAMMAD FIKRI BIN RAMLI

Perkhidmatan Akademik

BIL PERKHIDMATAN TEMPOH PROSES CATATAN
1 Pendaftaran Pelajar Baru 1 Hari  
2 Pendaftaran Pelajar Lama 1 Hari  
3 Permohonan Cuti Khas 2 Hari  
4 Permohonan Menarik Diri/Berhenti 2 Hari  
5 Permohonan Tukar Status 7 Hari  
6 Permohonan Tukar Mod Pengajian 7 Hari  
7 Permohonan Clearance Pelajar Tamat 5 Hari  
8 Permohonan Percetakan Mini Transkrip 3 Hari  
9 Permohonan Surat Pengesahan Pelajar 3 hari  
10 Permohonan Pengecualian Kredit/ Pemindahan Kredit 15 Minit  
11 Penyediaan Jadual Waktu Peperiksaan 3 Minggu  
12 Penyediaan Jadual Waktu Kuliah 3 Minggu  Peringkat Kampus Negeri
13 Penyediaan Percetakan Kertas Ujian/Lain-lain 3 Hari  
14 Penyediaan Surat Pengenalan Latihan Industri 15 Minit  
15 Permohonan Rayuan Meneruskan Pengajian 4 Minggu  Peringkat Kampus Negeri
16 Permohonan Rayuan Semak Semula Peperiksaan 4 Minggu  
17 Permohonan Surat Pengesahan Tamat Pengajian 3 hari  
18 Pendaftaran Kursus 4 Minggu  

Kemudahan Akademik

 • Makmal Kejuruteraan
 • Makmal Fizik
 • Makmal Kimia
 • Makmal Komputer / Makmal Bahasa
 • Dewan Kuliah / Bilik Kuliah / Bilik Tutorial / Bilik Seminar
 • Perpustakaan
 • Dapur Latihan
Facebook Bahagian Hal Ehwal Akademik UiTM Cawangan Pulau Pinang : https://www.facebook.com/HEA-UiTM-Cawangan-Pulau-Pinang-133966903408548

TAKLIMAT PLAGIAT DAN KETIDAKJUJURAN AKADEMIK
https://www.facebook.com/watch/?v=3312210608816065

AMANAT REKTOR DAN TAKLIMAT EDU 5.0
https://www.facebook.com/watch/?v=697845194271095

TAKLIMAT SERVICING
https://www.facebook.com/watch/?v=976444079541955

TAKLIMAT AKADEMI PENGAJIAN ISLAM KOMTEMPORARI (ACIS)
https://www.facebook.com/watch/?v=2828462017376025

TAKLIMAT 5.0 EDU AKADEMIK PENGAJIAN BAHASA
https://www.facebook.com/watch/?v=3244233645625363

TAKLIMAT E-PEMBELAJARAN
https://www.facebook.com/watch/?v=978475475898064 BUKU PERATURAN AKADEMIK

BIL NAMA MUAT TURUN
1. Buku Peraturan Akademik Diploma dan Sarjana Muda UiTM Pindaan 2021 (Bilangan 1) klik 
2. Garis Panduan Penyimpanan Dokumen Ikrar Integriti Akademik Pelajar UiTM klik
3. Student Pledge Of Academic Integrity klik
4. Taklimat Plagiat & Ketidakjujuran Akademik klik

 

BORANG-BORANG KAKITANGAN

BIL NAMA MUAT TURUN
1. Borang Pelantikan Akademik klik
2. Borang Permohonan Atau Pembatalan Akses SIMS klik
3. Lampiran 1 - Borang Peringatan Lisan klik
4. Lampiran 2 - Tarikh Ketidakhadiran Minggu 1 - Minggu 12 klik
5.  Lampiran 3 - Tarikh Ketidakhadiran Minggu 13  klik
6.  Borang Penangguhan/Pertukaran Kuliah klik
7. Borang Permohonan TAPA klik
8.  Borang Pindaan TAPA klik
9.  Borang Permohonan TAPA - PA klik
10. Borang Laporan Aktiviti TAPA klik
11. Borang Permohonan Pensyarah Sambilan klik
12. E-Result Exam System : https://eres.uitm.edu.my/estaff/eres/login.htm  
13. Borang Pembetulan Keputusan Peperiksaan klik
  Senarai Semak Dokumen Bagi Mesyuarat Pembetulan Keputusan Peperiksaan klik
14. Borang Pengemaskinian Keputusan Peperiksaan klik
  Senarai Semak Dokumen Bagi Mesyuarat Pengemaskinian Keputusan Peperiksaan klik

 

BORANG-BORANG PELAJAR

BIL NAMA MUAT TURUN
1. Borang Kemaskini Maklumat Pelajar Baru klik
2. Borang Penangguhan Yuran Pengajian klik
3. Borang Permohonan Cuti Khas klik
4. Borang Peperiksaan Khas klik
5. Rayuan Penyemakan Semula Keputusan Peperiksaan klik
6. Borang Tamat Pelajar (Clearance) klik
7. Borang Tamat Pelajar (Clearance) ONLINE klik
8. Borang Menarik Diri  klik
9. Borang Permohonan Mendapatkan Salinan Dokumen Fail Peribadi  klik
10. Borang Permohonan Pengecualian Kredit klik
11. Borang Permohonan Surat Pengesahan Pelajar klik
12. Borang Permohonan Surat Pengesahan Pelajar (Menjalankan Projek Akademik) klik
13. Borang Permohonan Tuntutan Skrol klik
14. Borang Permohonan Kebenaran Tidak Menduduki Peperiksaan  klik
15. Plagiarism klik

PEJABAT TIMBALAN REKTOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA)

BIL NAMA JAWATAN EXT
1. PROF. MADYA Ir. Ts. DR. HAJAH SITI NORAINI BINTI SULAIMAN TIMBALAN REKTOR (HAL EHWAL AKADEMIK) 04-3822811
2. AZIRA BINTI ABDUL RAHMAN SETIAUSAHA PEJABAT  04-3822810 

 

UNIT PENTADBIRAN DAN REKOD

BIL NAMA JAWATAN EXT
1. TUAN AHMAD SYAHMI B TUAN MOHD ROSLI PENOLONG PENDAFTAR 04-3822892
2. MOHD KHAIRUL AZMI BIN ABDUL LAZAK PEGAWAI EKSEKUTIF 04-3822953 
3. SHAHROZIE BIN ARIFIN PENOLONG JURUTERA  04-3823331 
4. SAIFUL BAHRI BIN AHMED PEMBANTU TADBIR TERTINGGI (UNIT REKOD)  04-3822807 
5. SITI FATEHAH BINTI ABD RAHMAN  PEMBANTU TADBIR (UNIT REKOD) 04-3822816
6. JAMALUDDIN BIN MOHD SALIM PEMBANTU TADBIR TERTINGGI (UNIT PENTADBIRAN)  04-3823290
7. ROSIDAH BINTI HAJI SALLEH PEMBANTU TADBIR KANAN (UNIT PENTADBIRAN) 04-3822815
8. KARTINI BINTI SAAD PEMBANTU TADBIR KANAN (UNIT PENTADBIRAN) 04-3822942
9. NURUL FARHANA BINTI KASSIM PEMBANTU TADBIR (UNIT PENTADBIRAN) 04-3823290
10. MOHAMAD FIRDAUS BIN ABD AZIZ PEMBANTU OPERASI 04-3822815
11. SAHAROM BIN NOORDIN PEMBANTU AWAM 04-3822816
  KAUNTER HEA   04-3822826
  EMAIL RASMI BAHAGIAN HEA heapenang@uitm.edu.my  

 

UNIT PEPERIKSAAN DAN PENERBITAN

BIL NAMA JAWATAN EXT
1. MUHAMMAD FIKRI BIN RAMLI PENOLONG PENDAFTAR 04-3822813
2. MOHAMAD FARID BIN MOHAMAD YATIM PEGAWAI EKSEKUTIF KANAN 04-3823514
3. FARAH WAHIDA BINTI MUSTAFFA PENOLONG PEGAWAI PENERBITAN 04-3822814
4. MOHD RIZAL BIN ZAINOL PEMBANTU PENERBITAN KANAN (UNIT PENERBITAN) 04-3822829
5. NOR HASLINDA BINTI ABU HASSAN PEMBANTU TADBIR KANAN (UNIT PEPERIKSAAN) 04-3823193
6. ROHELA BINTI HASSAN NORDIN PEMBANTU TADBIR KANAN (UNIT PEPERIKSAAN) 04-3823191
7. FAZILAH BINTI ABD. GHANI PEMBANTU TADBIR (UNIT PEPERIKSAAN) 04-3823191
8. MOHD SHARIZAL BIN HASHIM PEMBANTU OPERASI 04-3822807
  KAUNTER UNIT PEPERIKSAAN   04-3822891
BIL PERKARA PAUTAN
1. Polisi Pengajian OKU klik

 

BIL PERKARA PENERANGAN
1. Education Timbalan Rektor HEA [klik disini]
2. Education 5.0 at UiTM - UiTM Academic Compas (3Mei2019) [klik disini]
3. Education 5.0 infographics [klik disini]

Anugerah Akademik Universiti (AAU) 2021

UiTM Cawangan Pulau Pinang

 • Pendahuluan

Anugerah Akademik Universiti (AAU) merupakan anugerah yang diberi kepada kakitangan akademik yang telah menunjukkan kecemerlangan dalam pelbagai bidang akademik. Sebagai tanda penghargaan kepada kakitangan yang telah menunjukkan prestasi cemerlang, Bahagian Hal Ehwal Akademik UiTM Cawangan Pulau Pinang akan menganjurkan Anugerah Akademik Universiti 2021 pada 22 Disember 2022.

Sebanyak 20 kategori anugerah akan dipertandingkan bagi Anugerah Akademik Universiti 2021 UiTM Cawangan Pulau Pinang. 

       Senarai Anugerah

 • Anugerah Akademik Utama UiTMCPP
 • Anugerah Ahli Akademik Harapan UiTMCPP
 • Anugerah Penyelia Terbaik
 • Anugerah e-Pembelajaran Terbaik
 • Anugerah Massive Open Online Course (MOOC) Terbaik
 • Anugerah Micro Credential (MC) Terbaik
 • Anugerah Collaborative Teaching (CL) Terbaik
 • Anugerah Rakan Strategik HEAAnugerah Pengantarabangsaan
 • Anugerah Kepimpinan Akademik Terbaik
 • Anugerah Pusat Pengajian Terbaik
 • Anugerah Jabatan Terbaik
 • Anugerah Program Ijazah Sarjana Muda (ISM) Terbaik
 • Anugerah Program Diploma Terbaik
 • Anugerah Pengurusan Peperiksaan Terbaik
 • Anugerah Staf Makmal Terbaik
 • Anugerah Staf Pentadbiran Akademik Terbaik
 • Anugerah Penasihat Akademik Terbaik
 • Anugerah Program TAPA Terbaik
 • Anugerah Pensyarah Versatile

Tekan sini untuk mendapatkan maklumat penuh berkenaan anugerah : SENARAI ANUGERAH UNIVERSITI 2021 UiTM CAWANGAN PULAU PINANG

 • Borang Pencalonan

a) Borang Pencalonan AAU 2021 : https://forms.gle/JuRKB2cwTTeVXUHHA

b) Borang Lampiran Pencalonan : hubungi sekretariat

 • Tarikh Akhir Pencalonan

Semua borang pencalonan perlu dihantar secara atas talian menggunakan platform yang ditetapkan selewat-lewatnya pada 16 Disember 2022 (Jumaat), jam 5.00 petang. Permohonan yang dihantar lewat daripada pada tarikh dan masa yang ditetapkan tidak akan diterima.

 • Penutup

Sebarang pertanyaan mengenai pencalonan boleh diajukan kepada En. Muhammad Fikri bin Ramli, Penolong Pendaftar Bahagian Hal Ehwal Akademik menerusi talian 04-382 3193 atau emel kepada resexam@uitm.edu.my.

Keputusan Jawatankuasa Pemilihan Pemenang Anugerah Akademik Universiti 2021 UiTM Cawangan Pulau Pinang adalah MUKTAMAD.

 

Tarikh : 9 Disember 2022

BIL PERKARA TARIKH MEMO MUAT TURAN
1. MEMO RASMI HEA : Pemakluman Peperiksaan Akhir Januari 2024 9 Januari 2024 klik
2. MEMO RASMI HEA : Senarai Jaya Pendaftaran Dan Jadual Waktu Peperiksaan Intersesi, Semual dan Khas September 2023 15 September 2023 klik

 

BIL PERKARA TARIKH MEMO PAUTAN
1. MEMO RASMI HEA : Pemakluman Pemarkahan Penilaian Berterusan Kepada Pelajar 3 Januari 2024 klik
2. MEMO RASMI HEA : Pemakluman Pelajar Berkeperluan Khas Bagi Peperiksaan Akhir Januari 2024 5 Januari 2024 klik
3. MEMO RASMI HEA : Pemakluman Tarikh Penting Peperiksaan Akhir Januari 2024  10 Januari 2024 klik
BIL BORANG PERMOHONAN PAUTAN
1. Mini Transkrip   
  a) Permohonan Mini Transkrip (Pelajar Aktif Sahaja) klik
  b) Permohonan Mini Transkrip (Pelajar Tamat Sahaja) klik
  c) Permohonan Penjanaan Bil. Mini Transkrip UiTM klik
2. Pengesahan Pelajar klik
3. Pengesahan Menjalankan Kajian klik
4. Pengesahan Tamat Belajar klik
5. Clearance Pelajar klik
6. MUET Sesi 1/2024 :  
  a) Pendaftaran MUET Sesi 1/2024 klik
7. Pengendalian Peperiksaan Akhir   
  a) eRES klik
  b) LE15 UPMOST klik
  c) Panduan Kemasukan Markah dan LE15 klik
8. Sistem ComprESs klik
9. Tempahan Lokasi Ujian 1 dan 2 Semester 20234 klik
10. Permohonan Sijil Dekan klik
QUICK LINK
 
Academic Calendar   i-Student Portal   AiMS
Intake Calendar   i-Staff Portal   eRES
Perpustakaan   FinePortal   PRIME
eAduan Fasiliti   Web SSO   UFuture
eAduan ICT   SIMS    
eMajlis   BSU    
    HR2U    
    iCress    
    Units    

 

Universiti Teknologi MARA(UiTM)
Cawangan Pulau Pinang Kampus Permatang Pauh
13500 Permatang Pauh
Pulau Pinang

General Inquiry:
Unit Komunikasi Korporat, UiTM Cawangan Pulau Pinang

Website Inquiry:
korporatpenang@uitm.edu.my

Tel: +6 (04) 382 2888/3598
Faks: +6 (04) 382 2776