1. Contoh: Kertas Cadangan

    1.0 Tujuan

    2.0 Latar Belakang

    3.0 Objektif

    4.0 Implikasi Kewangan

    5.0 Cadangan Tarikh Dan Tempat

    6.0 Penutup

 

2. Format Pelaporan/Borang Laporan yang Digunakan

Penyediaan kertas kerja dibuat oleh pihak Fakulti/Ketua Bahagian/Ketua Pusat/Ketua Unit dengan memberi perhatian kepada perkara berikut:

i.  Mengikut format yang ditetapkan.

  • Menggunakan font Arial saiz 10
  • Ringkasan kertas kerja -single spacing
  • Kertas kerja - 1.5 lines spacing
  • Memajukan kertas kerja lengkap dengan ringkasan kertas kerja, kertas kerja penuh, laporan dan lampiran (jika berkaitan)
  • Ringkasan kertas kerja hendaklah disediakan tidak lebih daripada 3 muka surat sahaja.

ii.  Tarikh penghantaran kesemua dokumen dan kertas kerja adalah tidak kurang daripada 7 hari bekerja sebelum tarikh sebenar mesyuarat Jawatankuasa Jaringan Negeri.