Print
BENDAHARI
Hits: 8217

 

Borang

Buku Kod Akaun

 Kemaskini terakhir: 24/09/19

 

Latihan Staf

 Kemaskini terakhir: 24/09/19

 

Harta Benda

DAFTAR

BORANG SENARAI ASET ALIH DI LOKASI ATAU PEJABAT

PERPINDAHAN DAN PENERIMAAN ASET ALIH

KEHILANGAN

PELUPUSAN

PELUPUSAN PERALATAN KOMPUTER

BORANG LAPORAN PEMERIKSAAN / VERIFIKASI STOK

 Kemaskini terakhir: 26/09/19

 

Perolehan

DOKUMEN PERLAKSANAAN INTEGRITI - PACT

Pengurusan Perolehan (Alatulis)

NOTA:

Sebahagian item seperti senarai di Lampiran 1 yang masih mempunyai kontrak perbekalan atau mempunyai kontrak pusat UiTM seperti Kertas Fotostat A4 80 gsm. Y.Bhg Dato’/Datin/Prof./Tuan/Puan boleh merujuk kepada senarai di Lampiran 3. Pembelian item-item tersebut adalah diwajibkan melalui kontrak yang berkuatkuasa dengan menggunakan belanjawan PTJ masing-masing. Pihak PTJ hendaklah memaklumkan keperluan bekalan item-item berkenaan secara bertulis kepada Unit Kewangan Zon bagi membolehkan Pesanan Jabatan dikeluarkan kepada syarikat berdasarkan maklumat pembekal dan harga sepertimana yang dinyatakan. Proses Pembelian Terus adalah dilarang sama sekali sepanjang tempoh kontrak berkuatkuasa.

 Kemaskini terakhir: 24/09/19

 

Borang Unit Akaun Amanah

 Kemaskini terakhir: 07/10/19

Borang Pesanan Hotel

 Borang pesanan terkini bahan kering & bahan basah (bahan mentah) Fakulti Pengurusan Hotel & Pelancongan dan Hotel UiTM Cawangan Pulau Pinang.

 Kemaskini terakhir: 03/12/19

 

E-aduan Pejabat Bendahari

E-aduan Pejabat Bendahari