Kejuruteraan Awam merupakan satu bidang kejuruteraan yang mencabar di mana ia melibatkan teknik dan kaedah merekabentuk, mengukur, membina dan menyelenggara bangunan seperti lapangan terbang, pelabuhan, jambatan, empangan, sistem bekalan air dan sisa buangan, sistem pengangkutan dan struktur-struktur yang lain. Seorang jurutera awam seharusnya dilengkapi dengan ilmu dan kepakaran yang ada bagi menguruskan sesuatu projek dengan lebih efektif di dalam suatu persekitaran yang selamat

Fakulti Kejuruteraan Awam UiTM Pulau Pinang telah dimulakan sejak tahun 2002 di mana program Diploma Kejuruteraan Awam telah diperkenalkan. Pada tahun 2003, kumpulan pertama pelajar program Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (Kepujian) dari Kampus Arau, UiTM Perlis telah berpindah ke kampus UiTM Pulau Pinang. Bermula dengan seorang pensyarah di awal penubuhannya, kini Fakulti Kejuruteraan Awam UiTM Pulau Pinang telah mempunyai seramai 90 orang pensyarah yang berkelulusan Ijazah Sarjana, PhD serta kelayakan professional, seorang pegawai sains dan 9 juruteknik makmal.

Dari masa ke semasa, Fakulti ini terus berusaha untuk memantapkan proses pengajaran dan pembelajaran melalui percambahan ilmu dan budaya. Dalam menuju ke arah globalisasi, Fakulti mementingkan aspek kualiti kepada setiap staf akademik dan bukan akademik serta pelajar. Bagi mencapai matlamat tersebut, pihak Fakulti sering menggalakkan mereka untuk melibatkan diri dengan perlbagai jenis aktiviti yang ditawarkan sama ada peringkat fakulti, kampus, universiti, kebangsaan mahu pun antarabangsa. Galakan dan penglibatan yang aktif ini telah membuahkan hasil apabila pihak Fakulti mendapat pelbagai pengiktirafan daripada badan-badan professional di dalam dan luar negara.

 

VISI

Menjadikan UiTM sebuah universiti unggul yang berteraskan kesarjanaan dan kecermelangan akademik bagi menerajui dinamisme bumiputera dalam semua bidang professional bertaraf dunia supaya terlahir graduan yang berdaya saing, global dan beretika.

MISI

Mempertingkatkan keilmuan dan kepakaran bumiputera dalam semua bidang menerusi penyampaian program professional, penyelidikan serta penglibatan khidmat masyarakat yang berlandaskan kepada nilai-nilai murni dan etika keprofesionalan.

OBJEKTIF

Sejajar dengan kenyataan misi Fakulti, objektif Fakulti Kejuruteraan Awam adalah:

  1. Menambahkan bilangan kakitangan yang mempunyai kelayakan profesional.
  2. Mengadakan kerjasama di peringkat antarabangsa dalam pendidikan dan penyelidikan Kejuruteraan Awam.
  3. Menghasilkan graduan berkemahiran tinggi dan berdaya saing.
  4. Menghasilkan satu sistem kurikulum yang terkini di samping memperkenalkan kursus-kursus berbentuk antara disiplin yang seimbang dengan keperluan industri.
  5. Mengadakan prasarana yang lengkap dan kakitangan yang terlatih dalam pengajaran, penyelidikan dan perundingan.
  6. Membudayakan sistem jaminan kualiti untuk memastikan kepuasan pelanggan dan penambahbaikan yang berterusan.
  7. Menjadikan Fakulti Kejuruteraan Awam sebagai pusat perkembangan teknologi dan sumber rujukan kepada industri dalam pelbagai bidang Kejuruteraan Awam.

FKA komited untuk menyediakan program Diploma dalam bidang Kejuruteraan Awam yang berkualiti bagi menghasilkan graduan yang bertaraf antarabangsa dan sentiasa memenuhi keperluan pelanggan. FKA akan melaksanakan sistem pengurusan kualiti yang cekap, berkesan dan sentiasa melaksanakan penambahbaikan secara berterusan untuk menjadi sebuah organisasi terunggul.

FKA menyediakan empat bidang kepakaran dimana kesemua bidang ini terhasil daripada subjek-subjek yang telah ditawar dan diajar oleh pihak fakulti. Bidang-bidang tersebut ialah: 

Kejuruteraan Struktur dan Pengkomputeran
Kejuruteraan Geoteknikal, Lalulintas dan Kaji Ukur
Sumber Air dan Alam Sekitar dan
Kejuruteraan Pembinaan dan Pengurusan Projek.

Pihak Fakulti menawarkan satu program bagi peringkat Diploma & satu program bagi Ijazah Sarjana Muda iaitu: 

  • EC110 - DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM
  • EC221 - IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) AWAM (INFRASTRUKTUR)

 

UCAPAN DARIPADA KETUA PUSAT PENGAJIAN (KPP) FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM

Bismillahir Rahmanir Rahim.

Assalamualaikum W.B.T dan Salam Sejahtera.

Syukur Alhamdulillah atas segala nikmat kurniaan daripada Allah SWT, yang Maha Mengasihani dan Maha Pemurah.

Kejuruteraan Awam adalah unit utama bagi semua infrastruktur dan bangunan di seluruh dunia. Sehingga kini, Fakulti Kejuruteraan Awam UiTM Pulau Pinang menawarkan dua program iaitu Diploma Kejuruteraan Awam (EC110) dan Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Awam (Infrastruktur) (EC221). Dengan mengikuti program pengajian tinggi khususnya Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Awam (Infrastruktur) di FKA UiTM Pulau Pinang akan membuka peluang besar kepada para pelajar kepada kerjaya sebagai seorang Jurutera Awam yang merancang, membina dan mengurus infrastruktur dan bangunan dan secara tidak langsung melancarkan keseluruhan proses pembinaan negara dan bangsa.

FKA UiTM Pulau Pinang yang diketuai oleh Ketua Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam ditubuhkan untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pelajar. Walau bagaimanapun, terdapat tanggungjawab yang besar untuk kami di Fakulti yang perlu dijalankan dengan baik dalam menghasilkan graduan yang boleh bekerja dan dilengkapi ilmu untuk berkhidmat dalam membentuk masa depan dunia. Di FKA, kami berusaha untuk keseimbangan dan kecemerlangan akademik yang mampan melalui Pendidikan Berasaskan Hasil (Outcome Based Education, OBE) dengan komitmen penuh dari staf akademik dan pasukan pengurusan. Dalam fakulti ini, pelaksanaan OBE telah dimulakan pada tahun 2007. Sejak itu, pelbagai siri aktiviti telah dijalankan untuk membangunkan Objektif Pendidikan Program (Program Education Outcome, PEO), Hasil Program (Program Outcome, PO) dan mengkaji secara kritis kurikulum dan silibus dengan pendekatan OBE. Selain itu, program transformasi yang dimulakan oleh Naib Canselor Tan Sri Dato 'Sri Prof. Ir. Dr. Sahol Hamid Abu Bakar akan meletakkan UiTM sebagai universiti utama di Malaysia dan dunia, dan fakulti ini bertanggungjawab untuk memastikan kualiti penyampaian program dan lulusan mencukupi memenuhi keperluan standard Lembaga Jurutera Malaysia (Board of Engineer Malaysia, BEM) dan mengekalkan program yang diiktiraf oleh Majlis Akreditasi Kejuruteraan (Engineering Accreditation Council, EAC), selari dengan visi dan misi UiTM.

Di sini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ahli pasukan fakulti atas usaha dan komitmen mereka yang tidak terkira banyaknya untuk memastikan kejayaan pelajar dan menjaga keterusan program. Akhirnya, tahniah kepada semua pelajar FKA dan nikmatilah perjalanan anda dalam menjadi jurutera awam yang berjaya.

Terima Kasih.

 

DR. KAY DORA ABDUL GHANI

Ketua Pusat Pengajian Fakulti Kejuruteraan Awam

Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Pulau Pinang

Kampus Permatang Pauh,

13500, Permatang Pauh,

Pulau Pinang.

Tel:  +604-382 2713

 

 

Artikel dikemaskini pada 20/2/2019 12.59pm (A.H.J)